هر فسادی که در عالم افتاد، از این افتاد که : یکی، یکی را معتقد شد، به تقلید! - یا منکر شد ، به تقلید !