آدم تا جوونه زور داره اما عقل نداره، پیر که میشه عقل داره اما زور نداره. اونوقت یه نقطه‌ای هست اون وسطای زندگی آدم که زورش رفته، عقل درست حسابی هم هنوز از راه نرسیده. اونجا داغونترین جای زندگیه.