فضا: مرز نهایی. اینها سفرهای کشتی فضایی Enterprise هستند. ماموریت پنج ساله آن: کشف دنیاهای جدید عجیب و غریب. برای جستجوی زندگی جدید و تمدن های جدید. جسورانه به جایی بروید که هیچ بشری قبلاً نرفته است.

به مناسبت سفر "ویلیام شاتنر" به فضا