و یا صاف میشینن و مردانه, شرفتمندانه از کشورشان دفاع میکنن. اگر دولت فروخته بود, مردم نمی فروخت. اگر دولت فروخته بود, اگر ارتش فروخته بود, مردا نمی فروختن. مردا چی ندارن. مردا صاف میشینن بجای که از طیاره مثل مترسک آویزان شن, مسخره کل دنیا شدیم. فرار میکنی که زنان و دخترانشون را ببرن. چطور میتونی که سر بالا کنی. چطور میتونی که ببینی که زنتو و دخترتو را میبرن و شما هنوز نفس میکشی؟ ننگ بر شما, ننگ بر شما. من به عنوان یک دختر, و یک زن واقعا, اصلا حالم بهم میخورد.

منبع