به این ترتیب مردمان ایران با تحریم بی سابقه خود، بدون شرکت در انتصابات، برای اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی پیروزمند واقعی انتخابات شدند.

مردمان ایران برای اولین بار در تاریخ حکومت اسلامی پیروزمند واقعی انتخابات شدند