عدم حضور در انتخابات به معنای فاصله گرفتن از جمهوری اسلامی است.

منبع