حقیقت این است که من نمی‌خواهم برای تنم به او جواب بدهم.

یک انفجار کاملن خصوصی