اگر مهمان پر رو بازی در آورد از روشی که فقط در انحصار خانم های خانه دار ایرانی است استفاده میشود. خانم میزبان جمله : " چائی می خواهید بیارم خدمتتون" را چنان منطبق با قوانین فونتیک تلفظ میکند و استرس ها را روی کلمات معین می گذارد که معنی آن میشود : " بسه دیگه بلند شو برو پر رو ؛ مبلو سوراخ کردی تو شکمت داری لباس می شوری ؟ 4 تا چائی خوردی".

خانه فروشی