ما زنان زنده میمونیم. سخت گذشته، بدحال بوده ایم، ولی‌ ما زنان سخت جونیم. غصه نخورین. ما زنده میمونیم و ادامه میدیم. زن بودن باشکوه و زیباست. مبارکمون باشه دوستان!

Happy International Women's Day