من آن نقطه‌ی پایانم ... چه باک اگر خودکامگان ... خود را جاودان بخوانند.

نقطه‌ی پایان