سردار فدوی فرمودند... فخری‌زاده با استفاده از هوش مصنوعی ترور شد. ایشان حماقت طبیعی رو بر هوش مصنوعی ترجیح میدهند.