هنوز کفن اعدام شده ها، شکنجه شده ها، خودکشی شده ها، هواپیما منفجر شده ها خشک نشده. چگونه میتوانند این چنین روی سنگ قبرها، خوش رقصی کنند و دم تکان دهند؟

خوش رقصی روی سنگ قبرها