درختان با گذرِ فصل‌ها و بدونِ داشتنِ اراده ای به این عریانی میرسند، ولی‌ انسان‌ها فقط با گذر از تجربیات، و شجاعتِ صادق بودن، به عریانی میرسند. عریانی و صداقت مفهومِ به بلوغ رسیدنِ روحِ آدمیست. و چه گوهرِ نایابی ست.

عریانی!