برای ایرانی خانه همیشه آنجاست که پشت سر گذاشته ایم. چیزی که کمپانی یو هال خواب جابجاییش رو هم نمیتونه ببینه.

I haul - U haul