مردم سالیان دراز است که از رویای انقلاب سیاه شما بیدار شده اند؛ آیا می توانید بگویید شما کی بیدارخواهید شد؟

تراکم ابرهای تیره در آسمان جمهوری اسلامی