نام سعدی همه جا رفت به شاهدبازی ... وین نه عیبست که در ملت ما تحسینیست

شاهد بازی در ادبیات فارسی، نوشته دكتر سیروس شمیسا