شاید بتوان گفت یکی از نکات مورد توجه ویژگی های دست اندرکاران استیضاح از ترامپ آنست که نزدیک به ۸۰ درصد آنان یهودی هستند دکتر منوچهر سعادت نوری