معلوم نیست کدام خالد بن ولید باد ما را خواهد خواباند؟ نمی دانم ام المعارک ما در کدام روز و‌بر زمین کدام نهاوند در کمین نشسته . اما یک چیز عیان است. اگر راهمان را عوض نکنیم، اگر شاه و موبد و سپاهی و‌دبیر همچنان بر همان نمط سلطنت خودستای ساسانی بتازند، روزگار با ما مردم مصیبت زده ایران، مهربان نخواهد بود.

پایان به سبک ساسانی