امريكا به دنبال اينه كه ايران يا پول بده يا كون بده يا خون بده!