دیپلماسی نوعی بازی شطرنج است که در آن بجای شاه، ملت مات میشود.