اگر از صفر شروع کرده ید و به هیچ جا نریسده اید خوبیش اینه که به هیچکس مدیون نیستید