دیدین دوربین تماشاچیهای تیم بازنده رو که نشون میده, اولش لب و لوچشون آویزونه بعد تا خودشونو رو اسکرین میبینن نیشاشون وا میشه! یعنی وطنم, پاره تنم, تو حلقم.