اجرای این مراسم [روز زن] نشان داد که الگوی جامعه حضرت زهرا نیست بلکه سوفیا لورن است.

منبع