از بخت خوش خمینی امد و زنان را چندان عصبانی کرد که یک تاریخ زن ستیز را بی شوخی به چالش کشیده اند.

از صفحه فیس بوک مهرانگیز کار:

این تصویر نیست. عکس نیست. فقط گزارشگر لحظه ای از تاریخ زنان ایرانی نیست. کل تاریخ فرهنگی و اجتماعی است که در بسترش زیسته ایم و ادامه دارد. این هیولا درست است که از دل انقلاب اسلامی بیرون امده و از ان تغذیه می کند، ولی نشانه است که اگر ردش را بگیریم این درجه از توحش او را در بسیاری از مناسبات خانوادگی، اجتماعی و فرهنگی حتی در بخشی از خانواده های سطح بالای فرهنگی می بینیم.
از بخت خوش خمینی امد و زنان را چندان عصبانی کرد که یک تاریخ زن ستیز را بی شوخی به چالش کشیده اند.
این تصویر را قاب کنیم. بالای سر بگذاریم و یادمان باشد که لحظه به لحظه در زندگی ما تکرار شده و می شود.
هریک از ما که خود را به بالای یک بلندی کشیده ایم پرت مان کرده اند پایین و قلم پای ما را شکسته اند.
شکسته ها را گچ گرفته ایم. کسی نمی بیندشان. فقط خود می دانیم که توحش نهفته در این عکس چندین بار در زندگی هر یک از ما تکرار شده است.
خوشحالیم که دختران دلاور ما یک تاریخ را به مبارزه طلبیده اند و نه تنها یک گوشه از ان را.
بدن شکسته شان را ببوسیم که هیولا را از کمین گاههای تاریخی شان بیرون کشیده اند و نمی ترسند.
ایران زنده است و تغییر می کند. بی تردی