هیچوقت همسرتون رو به خاطر عیب هایی که داره سرزنش نکنید ,چون اون بنده خدا به خاطر همین عیب ها بوده که نتونسته از شما بهتر پیدا کنه !