دوهزار و پانصد سال از هخامنشیان تا پهلویان بر ایران حکومت کردند. دریاچه ارومیه خشک نشد، زاینده رود خشک نشد، رود کارون شور نشد، آسمان خوزستان پر از ریزگرد نشد. جمهوری آخوندی تنها در سی و هشت سال همه این نشدنی ها را شدنی نمود...