اینکه خامنه ای حمله امروز به تاسیسات حکومتش را ترقه بازی نامیده, تقلید اوست از خمینی که حمله صدام را به دزدی تشبیه کرد که سنگی بر حیاط یا پنجره منزلی پرتاب میکند تا ببیند که کسی در خانه هست یا نه... آن سنگ پرانی که به همت ایران ستیزی فطری ملا های حاکم, هشت سال آزگار طول کشید و به قیمت جان هزاران هزار ایرانی و نیز به هزینه خزانه پروپیمانی که از حکومت شاه به دستشان رسیده بود, تمام شد... حالا بنده مرده و شما زنده که این ترقه بازی پیشدرآمد آتشی بس سترگ خواهد بود...