اين چه جوريه كه توى اوين هم چشم بند و دستبند و داغ و درفش و گرسنگى هست، هم فيسبوك و يوتوب و مصاحبه با راديوفردا و فلان؟