دوستان پهلوى/ چلبى چى ما توجه داشته باشند كه فحش هاى امروز به درد رزومه فرداى آنها ميخورد. كابينه هاى بعد از كودتاى ٣٢ در زمان اون خدابيامرز هم مملو بود از يه مشت دزد متملق وطنفروش ديكتاتورپرور مادربخطاى "زن ددرى"