هیچ انسان سکولاری در انتخابات یک رژیم مذهبی مشارکت نمی کند مگر این که احمق باشد.