اي كسانى كه ايمان آورده ايد! سَرِ جدّتون ، جان مادرتون، كارى به كار كسانى كه ايمان نياورده اند نداشته باشيد.