اگر روزی برسد که مردم جهان روز زن را گرامی ندارند آن روز، آغاز برابری واقعی حقوق زنان با مردان است.