سر کار آمدن ترامپ در آمریکا و اجرای سیاستهای فاشیستی وی باعث عروسی‌ در ماتحت عده‌ای از فاشیست‌هایِ وطنی شده.