"تمام اقدامات انجام شده توسط عوامل رژیم پهلوی محکومیت اعدام دارد. این افراد علیه حکومت ملی و علیه قانون اساسی و در فکر و روح و اعتقادات و آزادیهای مردم کودتاهای پی در پی کرده اند. زمانی که یک دادگاه انقلابی تشکیل شود ما نظرات جدید حقوقی را در یک موضع درست انقلابی مطرح خواهیم کرد تا همه بدانند قیام علیه مردم یعنی چه." "تمام اقدامات انجام شده توسط عوامل رژیم پهلوی محکومیت اعدام دارد!"


۵ بهمن ۱۳۵۷: عبدالکریم لاهیجی سخنگوی جمعیت حقوقدانان ایران و دبیر جمعیت ایرانی دفاع از حقوق بشر در اجتماع کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارائی گفت

آنوقت ملّت به خلخالی فحش می دهند!