آدمی دو تن هستی: یکی بیدار در ظلمت و دیگری خفته در نور.

( منسوب به شمس تبریزی )