آزادی اندیشه! آزادی اندیشه! دموکراسی، دموکراسی! با پنج سال اعتصاب و راهپیمائیهای خیابانی پشت هم!...دموکراسی؟ آزادی؟ این حرفها یعنی‌ چه؟ ما هیچکدام از آنها را نمیخواهیم.

ماخذ