متأسفانه ما شادی را بد معنا می‎کنیم و این از بدی‎های بزرگ روز عید نوروز تا سیزده بدر است، روز سیزده بدر که اشتباه است و در آن گناهان بسیاری می‎شود، دید و بازدیدمان که گناه شده است، آن تجمل‎گرایی‎ها و غیبت‎ها و تهمت‎ها و شادی‎ها و اختلاط زن و مرد به عنوان شادی گرفته شده اما این‎ها جهنم است.

منبع