برخی معتادان ترک می کنند ولی بعد دوباره به همان بدبختی برمی گردند رأی دادن به ج ا هم بازگشتی به اعتیاد ۳۷ ساله توهم نجات یافتن با آخوند است anonymous