آقای احمدی‌نژاد شخصا ساده‌ زیست‌تر بود٬ اما همه چیز ساده‌ زیستی نیست و عقل خیلی مهم‌تر از ساده‌ زیستی است.