در فیلم محمد رسول الله ابوسفیان گفت اسلام برای شما فقط رنج و گرسنگی آورده، یکی از وسط سالن داد زد گفت اینو راست گفت!