خوب بود اين مردم ، دانه‌های دلشان پيدا بود می پرد در چشمم آب انار: اشك می ريزم مادرم می خندد رعنا هم . . .