همه ملت‌ها سقف آزادی دارند. سقف آزادی رابطه‌ي مستقیم با قامت فکری مردمان دارد، با همت بلند مردمان سقف بلند میشود. در جامعه‌ای که قامت تفکر و همت مردم کوتاه باشد سقف آزادی هم کوتاه میشود. وقتی سقف آزادی کوتاه باشد، آدمهای بزرگ سرشان آنقدر به سقف میخورد که حذف میشوند، آدمهای کوچک اما راحت جولان میدهند، بعضی آدمهای بزرگ هم آنقدر سرشان را خم می کنند که کوچک میشوند. آن وقت سقف‌ها هی پایین تر و مردم تا کمر خم میشوند و دیگر نمیتوانند قد راست کنند. آزادی میشود یواشکی و زندگی میشود جهنم!