من ۱۶ سال حبس نکشیدم که حرف نزنم، من حبس کشیدم که بتوانم حرف بزنم. حرف زدن، نوشتن، گفتن، دخالت در سرنوشت کردن، انتخابات آزاد داشتن حق ماست.