آنکه مبارزه می کند ممکن است شکست بخورد ، آنکه مبارزه نمی کند شکست خورده است.