مقایسۀ بودجۀ فرهنگی کشور با بودجۀ سازمان محیط زیست، با توجه به فرهنگی و ایدئولوژیک بودن انقلاب ما، مقایسۀ درستی نیست.

پاسخ علی مطهری، عضو کمسیون فرهنگی مجلس، به نامۀ صادق زیباکلام در مقایسۀ بودجۀ فرهنگی/اسلامی/تبلیغاتی کشور با بودجۀ محیط زیست.