اگر به هر دلیلی چاپ «تولد اسراییل» ناممکن است دست‌کم اعلام فرمایند تا در مملکت افغانستان یا سرزمین دیگری آن را چاپ نمایم.

از نامۀ سرگشادۀ صادق زیباکلام به وزیر ازشادِ روحانی در باب عدم اجازۀ نشر کتاب «تولد اسرائیل» او در طی چهار سال اخیر.