آقای ظریف درست میگن که در ایران کسی‌ برای ابراز عقیده به زندان نمیرود، چون که بعد از ابراز عقیده به زندان میروند.