فرا رسیدن سال گوسفند را به مردم ایران که الحق برازنده آن هستید تبریک فرو می‌کنم. قابل قارنا الی احسن المنقال