این دومینوی فلاکت و حماقت که سراسر ایران را فرا گرفته، از همان شعارهای زنده باد شاه و مرگ بر مصدق شروع شد.جا دارد تا ما مردم فهیم کمی خجالت بکشیم که مصر عرب توانست اما ما هنوز منتظر منجی عالم بشریت هستیم.(هه)