و برای آزادی، چه تاوانی بالاتر از جانت که دادی، ولی انگار این ریش صفتان دست از سر کچل قبرت هم بر نمی دارند ...